Algemene voorwaarden KwiekEnergie

Artikel 1: Definities

1. In de verschillende overeenkomsten die KwiekEnergie B.V. (hierna aan te duiden als “Kwiekenergie”) met betrekking tot verkoop en/of koop van gas en/of elektriciteit in Nederland en België heeft gesloten, en in deze Algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de betekenis als hieronder omschreven.

Begrippen die worden omschreven in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet van juni 2000, beide wetten met de bijbehorende Codes, zijn hieronder niet opgenomen. Die wetten zijn onder andere te raadplegen op de website www.wetten.overheid.nl.

Artikel 2: Algemene bepalingen

  1. Deze Algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, diensten en/of Overeenkomsten die Kwiekenergie respectievelijk doet aan, verleent aan, dan wel aangaat met Klant.
  2. Bijzondere bedingen die van deze Algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
  3. Eventueel door Klant gebruikte Algemene voorwaarden zijn niet toepasselijk op de Overeenkomst.

  4.IndienKwiekenergieineenvoorkomendgevalnietdestriktenaleving vandezeAlgemene voorwaarden verlangt,brengtditniet metzich meedatdezeAlgemenevoorwaarden nietvan toepassing zouden zijn ofdatKwiekenergiehetrechtzou verliezenomin toekomstige,aldan niet soortgelijke,gevallen de striktenaleving van dezeAlgemenevoorwaardenteverlangen.

  • Kwiekenergie heeft het recht deze Algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen, waarbij aan Klant tenminste 15 dagen voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden een exemplaar daarvan zal worden toegezonden. Indien Klant niet binnen de 15 dagen na een dergelijke kennisgeving aan Kwiekenergie heeft aangegeven dat bepaalde wijzigingen niet aanvaardbaar zijn, worden de gewijzigde Algemene voorwaarden geacht door Klant te zijn aanvaard voor de verdere duur van haar Overeenkomst(en) met Kwiekenergie. Indien Klant binnen de gestelde periode van 15 dagen bezwaar heeft aangetekend tegen de aangekondigde wijzigingen zullen Kwiekenergie en Klant zich inspannen overeen te komen in hoeverre de gewijzigde bepalingen van kracht zullen zijn voor de tussen Kwiekenergie en Klant bestaande Overeenkomst(en). Indien Kwiekenergie en Klant in dezen niet binnen 15 dagen tot overeenstemming zijn gekomen heeft Kwiekenergie het recht de Overeenkomst(en) eenzijdig te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10.
  • Kwiekenergie heeft het recht om (delen van) haar rechten en verplichtingen jegens Klant over te dragen aan een derde partij. Hiervoor is geen toestemming van Klant vereist

Artikel 3: Aanbod

 1. Elk aanbod van Kwiekenergie is vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Indien een aanbod van Kwiekenergie niet binnen de gestelde termijn is aanvaard, is het aanbod vervallen.
 3. De potentiële Klant zal de gegevens die Kwiekenergie in voorkomende gevallen ten behoeve van het formuleren van een aanbod van haar vraagt, aan Kwiekenergie verstrekken en instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Indien Kwiekenergie op basis van haar beoordeling van de verstrekte gegevens tot het oordeel komt dat zij met de potentiële Klant geen Overeenkomst wenst aan te gaan, is Kwiekenergie niet gehouden een Overeenkomst met de potentiële Klant aan te gaan en is zij jegens de potentiële Klant in dat verband niet op enige wijze aansprakelijk.

Artikel 4: Totstandkoming en geldigheid van de Overeenkomst

  1. Deze Overeenkomst wordt voor Kwiekenergie niet eerder bindend dan nadat Kwiekenergie de door Klant rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst, zelf heeft ondertekend.
  2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken bij, en/of wijzigingen van de Overeenkomst binden Kwiekenergie slechts, indien Kwiekenergie een en ander uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
  3. Afspraken tussen Klant en personeelsleden van Kwiekenergie, dan wel vertegenwoordigers, agenten en/of tussenpersonen van Kwiekenergie, zijn altijd slechts voorwaardelijk en binden Kwiekenergie niet eerder dan nadat deze afspraken schriftelijk door haar bestuurder zijn bekrachtigd. Klant zal zich dan ook niet kunnen beroepen op de aanwezigheid van enige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid van anderen.
  4. Klant zal eventuele wijzigingen in de gegevens zoals door haar verstrekt op basis van Artikel 3.3 onverwijld schriftelijk aan Kwiekenergie kenbaar maken.
  5. Kwiekenergie heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten – zulks naar keuze van Kwiekenergie – indien aan Klant surseance van betaling wordt verleend, indien Klant failliet wordt

  2/7

  verklaard, indien Klant een gehele of gedeeltelijke staking van bedrijvigheid heeft doorgevoerd, en/of indien Klant nalaat binnen de gestelde termijn te betalen of te voorzien in de zekerheidsstelling als omschreven in Artikel 9.

  1. Indien de Overeenkomst door Kwiekenergie op één van voornoemde gronden wordt beëindigd of opgeschort, zal Klant aan Kwiekenergie alle kosten door Kwiekenergie gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren, doch niet geleverde prestaties, alsmede alle door Kwiekenergie in dat verband geleden schade vergoeden. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, worden hieronder verstaan alle directe en indirecte kosten die Kwiekenergie zal maken om posities die zij ten behoeve en/of in opdracht van Klant op de (termijn)markt voor Energie heeft ingenomen te sluiten.

Artikel 5: Prijs en levering

 1. In geval van een geschil over hetgeen Partijen elkaar over en weer (nog) zijn verschuldigd is de boekhouding en/of de administratie van Kwiekenergie leidend. Indien deze niet toereikend is zal boekhouding en/of de administratie van Klant leidend zijn.
 2. Kwiekenergie heeft het recht binnen de wettelijke mogelijkheden de verhouding tussen zogenaamde groene en grijze Energie aanpassen.
 3. Alle in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en toeslagen van overheidswege en exclusief kosten voor netbeheer of welke andere kosten dan ook.
 4. De levering c.q. afname van Energie door Kwiekenergie zal plaatsvinden op de in het Platform ingevoerde Aansluiting(en). Klant kan zelf wijzigingen in de Aansluiting(en) aanbrengen zoals toevoegen van aansluitingen danwel het wijzigen van start- en einddata.
 5. Klant verplicht zich de kosten die Kwiekenergie moet maken ingevolge eventuele wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/of analoge certificaten over te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu, aan Kwiekenergie te vergoeden.
 6. Opslagen, vaste leveringskosten en/of andere door Kwiekenergie bij klant in rekening gebrachte kosten mogen door Kwiekenergie worden gewijzigd op elke eerste dag van de maand. Kwiekenergie informeert klant minimaal 15 dagen voorafgaand aan de wijziging.

Artikel 6: Aansluit- en transportdiensten

 1. Klant verplicht zich om zelf (dus zonder tussenkomst van Kwiekenergie) de contacten met de betrokken Netbeheerder(s) te onderhouden en met de Netbeheerder(s) de benodigde aansluit- en distributiediensten overeen te komen in de vorm van een aansluitcontract indien het aansluitingen betreffen welke groter zijn dan 3*80A danwel 40m3/uur. De kosten voor transport en distributie en bijbehorende heffingen en belastingen voldoet Klant rechtstreeks aan de betreffende Netbeheerder(s).
 2. Indien Klant aansluitingen tot en met 3*80A danwel 40m3/uur aanmeld op het platform zal het Leveranciersmodel worden toegepast.
 3. Klant verplicht zich om, voor zover volgens de Meetcode daartoe verplicht, zelf ( dus zonder tussenkomst van Kwiekenergie) de contacten met de betrokken Meetverantwoordelijke(n) te onderhouden en met deze(n) de benodigde diensten overeen te komen. De kosten voor meetdiensten en bijbehorende heffingen en belastingen voldoet Klant rechtstreeks aan de betreffende Meetverantwoordelijke(n).

Artikel 7: Programmaverantwoordelijkheid

 1. Kwiekenergie behoeft pas energie te leveren of af te nemen nadat de Programmaverantwoordelijkheid voor Klant aan Kwiekenergie is toegewezen. Dit moment kan dus afwijken van de momenten van het tot stand komen en het verbindend worden van het Platform.
 2. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de levering van Energie wordt onderbroken door een switch naar een andere Programmaverantwoordelijke door toedoen van Klant zal Klant aan Kwiekenergie alle in dat verband door Kwiekenergie geleden schade vergoeden.

 

Artikel 8: Facturering en betaling

 1. Kwiekenergie brengt aan Klant over iedere kalendermaand bij factuur, op basis van werkelijk verbruik of schatting, in rekening hetgeen Klant en Kwiekenergie op grond van de Overeenkomst over en weer aan elkaar zijn verschuldigd.
 2. Bij het opmaken van facturen is Kwiekenergie gerechtigd zich te baseren op de meterstanden en/of het werkelijke verbruik zoals haar verstrekt door de betrokken Netbeheerder(s). Partijen zullen de aldus verstrekte gegevens, behoudens tegenbewijs, als zijnde juist beschouwen. Kwiekenergie is niet aansprakelijk voor enige door Klant geleden schade in het geval achteraf mocht blijken dat de aan Kwiekenergie verstrekte meterstanden en/of verbruiksgegevens niet juist waren.
 3. Facturering en betalingen zullen worden gedaan in euro’s.
 4. Klant zal alle betalingen aan Kwiekenergie verrichten op een door Kwiekenergie aan te wijzen bankrekening.
 5. Op de door Kwiekenergie opgemaakte facturen is een betalingstermijn van 14 dagen of 30 dagen van toepassing.
 6. Klant zal betaling van door Klant aan Kwiekenergie verschuldigde bedragen tijdig verrichten, en de betreffende betalingen niet opschorten, en ook niet verrekenen met enige vordering die Klant mocht pretenderen op Kwiekenergie te hebben.
 7. Bij het overschrijden van enige betalingstermijn is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Klant aldus in verzuim is geraakt, zijn alle overige vorderingen van Kwiekenergie op Klant onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen op dat moment het verzuim zonder ingebrekestelling in.
 8. Met ingang van de dag waarop Klant in verzuim is, is zij aan Kwiekenergie zolang het verzuim voortduurt vertragingsrente van 1,5 % per maand, of een gedeelte van een maand verschuldigd, alsmede de kosten van buitengerechtelijke incasso.
 9. Met ingang van de dag waarop Klant in verzuim is, is Kwiekenergie gerechtigd zonder nadere aankondiging onmiddellijk invorderingsmaatregelen te nemen waarvan de buitengerechtelijke kosten, naast de hoofdsom en de verschuldigde vertragingsrente, geheel voor rekening van Klant komen.
 10. De eerste volzin van Artikelen 8.7 is niet van toepassing indien en voor zover Klant een machtiging tot incasso heeft gegeven aan Kwiekenergie, en het niet, of niet-tijdig incasseren op grond van deze machtiging een oorzaak heeft die aan Kwiekenergie verwijtbaar is.
 11. Indien Klant een betalingstermijn overschrijdt, heeft Kwiekenergie het recht zonder verdere waarschuwing onmiddellijk de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten.
 12. Betalingen door Klant aan Kwiekenergie worden steeds eerst afgeboekt op de verschuldigde rente, vorderingen inzake door Kwiekenergie geleden schade, en vervolgens op de overige openstaande vorderingen, te beginnen met de oudste vordering.

Artikel 9: Zekerheidstelling

 1. Klant zal, voor de levering van Energie door Kwiekenergie financiële zekerheid verstrekken voor de nakoming van haar verplichtingen onder de              Overeenkomst;
 2. Kwiekenergie verzoekt de klant om de waarborgsom voorafgaand aan het leveren van energie te voldoen. Deze betaling kan geschieden bij het afsluiten van het contract of uiterlijk vijf dagen vóór de ingangsdatum van de energielevering. Indien de klant nalatig is in het tijdig voldoen van de waarborgsom, behoudt de Kwiekenergie het recht om af te zien van de levering van energie aan de klant;
 3. Kwiekenergie behoudt zich het recht voor om het borgbedrag op elk moment eenzijdig te wijzigen. Indien de klant tijdens de duur van de klantrelatie gegronde redenen heeft om het borgbedrag te laten wijzigen, kan er contact worden opgenomen met Kwiekenergie om dit aan te vragen. Kwiekenergie zal de aanvraag beoordelen op basis van redelijkheid en eigen beoordeling.;
 4. Een waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk nadat de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na de eindfactuur bij beëindiging van de leveringsovereenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden.;
 5. Als zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant onder de energieleveringsovereenkomst, verlangt de Energieleverancier een borgstelling van de Klant. Het basisbedrag van de borg zal worden berekend op basis van het verwachte gemiddelde gefactureerde maandbedrag.
 6. Staffel

Artikel 10: Overmacht en gewijzigde omstandigheden

 1. Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt verstaan: elke van de schuld van Partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare en redelijkerwijs onvermijdbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst, geheel of ten dele, redelijkerwijs niet (meer) kan worden
 2. Onder overmacht aan de kant van Kwiekenergie wordt in ieder geval verstaan: staking, brand, overheidsmaatregelen die de uitvoering van de Overeenkomst (deels) onmogelijk maken, onvoorziene bedrijfsstoringen bij Kwiekenergie, schade door natuurkrachten, stroomstoringen, wanprestatie (“toerekenbare tekortkoming”) en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en/of andere belemmeringen waardoor de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Kwiekenergie praktisch te bezwaarlijk en/of te kostbaar is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Kwiekenergie gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, en kan Klant geen nakoming of schadevergoeding
 4. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan Klant de uitvoering van de Overeenkomst opschorten dan wel de Overeenkomst ontbinden, maar pas nadat Kwiekenergie gedurende 30 dagen als gevolg van overmacht haar verplichtingen niet is.
 5. Bij ontbinding in geval van overmacht zijn Partijen elkaar over en weer geen schadevergoeding